Alver kommune som barnehagemynde

Til grunn for val av verkemiddel ligg risikovurderingar. Kommunen som barnehagemynde skal ha kunnskap om lovverket og kjennskap til barnehagane i kommunen.

Det er eit krav at kommunen skal organiserer oppgåvene som barnehagemynde adskilt frå oppgåvene som barnehageeigar.

Private og kommunale barnehagar skal handsamast likt i utøvinga av mynde sine oppgåver.

Til dagleg er det stab oppvekst direkte under kommunalsjef oppvekst som utøver rolla som barnehagemynde.


Sist oppdatert: 10.11.2021
Publisert: 10.11.2021