Tilsyn med barnehagar

  • Alver kommune som barnehagemynde fører lokalt tilsyn med barnehagane i Alver.
  • Barnehagelova med forskrift er gitt for å sikre at alle barn får eit godt og likeverdig barnehagetilbod av høg kvalitet. Tilsyn på barnehageområde er kontroll av at barnehagane oppfyller pliktene dei er pålagt etter gjeldande regelverk.
  • I tilsynet undersøkjer barnehagemynde barnehagen sin praksis og gjev barnehagen pålegg om å korrigere dersom praksis ikkje er i samsvar med regelverket.
  • Det er stab oppvekst som gjennomfører tilsyn. Alver kommune har ei eiga handbok for korleis kommunen som mynde utøver tilsyn med barnehagane i kommunen. Gjennom ei felles metodisk tilnærming vil barnehagane oppleve at tilsyna blir gjennomført på ein einsarta måte.

Trykk her for handbok for tilsyn i Alver kommune

Våre tilsynsrapportar

alver kommune har ført tilsyn med fire barnehagar. Temaet for tilsyn var Barnehagen si aktivitetsplikt og barnehageeigar sitt forsvarlege system. I tilsynet har vi funne at barnehagane oppfyller regelverket på dette området, og vi avsluttar tilsynet.

Seim barnehage

Sæbø barnehage

Espira Martahaugen barnehage

Knarvik barnehage


Sist oppdatert: 16.05.2022
Publisert: 10.11.2021