Kommuneplan


Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Kommuneplanen består av ein samfunnsdel og ein arealdel, og dei to delane har ulike funksjonar:

Samfunnsdelen 

Er meir generell i formen, gjev uttrykk for visjonar og overordna mål for lokalsamfunnet, og peiker på oppgaver som bør prioriterast. Samfunnsdelen gjeld for 12 år.

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 

Arealdelen

Skal vise hovudtrekka i arealdisponeringa og leggje rammer og vilkår for kva nye tiltak og ny arealbruk som kan setjast i verk. Den viser mellom anna kvar kommunen vil tillata bustadutbygging og næringsliv, landbruk, og kva naturområder som skal takast vare på for til dømes friluftsliv. Føresegnene til arealdelen viser kva reglar som gjeld dersom ein vil utvikla områder i planen. Arealdelen, plankartet og føresegene, er juridisk bindande.

Kommuneplanens arealdel 2014-2025 - Plankart

Arealdelen av kommuneplanen - Planføresegner

Kvart fjerde år bør det gjennomførast ei rullering av kommuneplanen, det vil sei at kommunen vurderer planen og samtidig ser lenger fram i tid.


Kontakt

 • Kristin Nåmdal
  Samfunnsplanleggjar
  Plankontakt kommuneplan
  Plankontakt områdeplan Langelandskogen
  Telefon: 56 17 11 67
  E-post: kristin.namdal@meland.kommune.no 
 • Alexander Helle
  Arealplanleggjar kommunale planar
  Plankontakt områdeplan for Midtmarka og Rotemyra på Flatøy
  Plankontakt områdeplan for Rylandshøgda
  Telefon: 45 37 72 54
  E-post: alexander.helle@meland.kommune.no


Lovar og relatert informasjon


Sist oppdatert: 04.09.2019
Publisert: 25.05.2018