Godkjent kommuneplan for Meland kommune

Kommuneplanen er rullert på tema:

  • Areal for havbruksnæring på land og vann, samt areal for djupvasskai
  • Reiselivsrealtert næringsutvikling til dømes Meland golf
  • Areal for gjenbruksmassar (diverse typar jord og stein) i kommunen

Plankart, føresegner og planomtale vert publisert i januar på heimesida.

Tema havbruksnæring til land og vatn er ikkje ein del av det vedtekne plandokumentet. Endelig planvedtak for tema areal for havbruksnæring på land og vann, samt areal for djupvasskai havbruk i kommuneplanen sin arealdel  er under vidare behandling.


Sist oppdatert: 18.12.2019
Publisert: 18.12.2019