HeimPolitikk, administrasjon og høyringarHøyringar og kunngjeringarOmråderegulering for Midtmarka og Rotemyra - Offentleg ettersyn og høyring

Områderegulering for Midtmarka og Rotemyra - Offentleg ettersyn og høyring

Planområdet utgjer ca. 1 064 daa, og dekker i hovudsak utmarka på nordre del av Flatøy, unntatt friluftsområdet Håøya i nordvest. Hovudformåla i planframlegget er bustad, næring, og offentlege tenester, kombinert med samferdsleanlegg og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone. Planen opnar for om lag 3 000 bueiningar, hovudsakleg i konsentrerte bustadområde. Ved full realisering av planframlegget vil det etablerast ein ny tettstad på Flatøy, som ei kopling mellom Knarvik og Frekhaug. Området vil gje rom for ein meir urban og tett bustadmasse enn det som er norma i dag, og vere i tråd med mål om meir samordna areal- og transportplanlegging.

Planframlegget omfattar følgjande dokument:

 1. Plankart 26.11.19
 2. Føresegner 22.11.19
 3. Planskildring 19.11.19
 4. Konsekvensutgreiing landskap
 5. Konsekvensutgreiing kulturminne og kulturmiljø
 6. Konsekvensutgreiing naturmangfald
 7. Konsekvensutgreiing sjøareal og strandsone
 8. Konsekvensutgreiing friluftsliv og barn og unge
 9. Konsekvensutgreiing trafikk og parkering
 10. Konsekvensutgreiing næringsliv og sysselsetting
 11. Konsekvensutgreiing samfunnstilhøve, service og helse
 12. ROS-analyse
 13. Kvalitetsprogram 25.10.19
 14. Mobilitetsplan
 15. Illustrasjonsplan med bygningstypologi 15.11.19
 16. Illustrasjoner sjøsportssenter
 17. Solstudie
 18. Lokale og regionale verknader handel og boliger
 19. Miljøgeologiske grunnundersøkelser
 20. Mulighetsstudie termisk energiforsyning
 21. Landbruksfagleg utredning
 22. Notat Lokalklima
 23. Notat Hotell
 24. Notat RIE
 25. VAO rammeplan Overordnede prinsipper
 26. VAO rammeplan Kartvedlegg 21.01.19
 27. Merknadsskjema planprogram
 28. Merknadsskjema utvida plangrense
 29. Notat Avvik mellom områdeplan og kommuneplanens arealdel
 30. Plan for medverknad, revidert 06.06.19
 31. Planprogram vedteke i Meland formannskap 02.06.17
 32. Prosess kring val av lokalvegløysningar
 33. WSP Vurdering av gjennomføring av områdeplan
 34. Planvedtak
 35. Støyutredning

Framlegg til plan vert ved høyring og offentleg ettersyn kunngjort i avisa Nordhordland. Grunneigarar, lag, organisasjonar og offentlege instansar vert direkte tilskrive. Utvalde plandokument ligg og til gjennomsyn i resepsjonen på Meland rådhus.

Perioden for offentleg ettersyn er sett frå 27.11.2019 – 19.02.2020.

Merknader til planforslaget må vera framsett skriftleg innan merknadsfrist. For å kome med merknad kan ein enten nytte kommunen sitt elektroniske høyringsskjema, sende e-post til postmottak@meland.kommune.no eller sende brev til Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug. Merknaden stilast til planavdelinga.

Merknadsfrist er sett til 19.02.2020.

Folkemøte

Planframlegget vert presentert i folkemøte tysdag 07. januar klokka 19.00 i kantina på Meland rådhus.

Informasjonsmøte

Meland kommune inviterer til informasjonsmøte om områdeplan for Midtmarka og Rotemyra på Flatøy. Planframlegget vil bli presentert i møtet, og det vil bli opna for spørsmål.

Det vert ope kontordag torsdag 09. januar klokka 09.00 - 11.30 og onsdag 15. januar klokka 15.00 - 18.00 i kantina på Meland rådhus. Her stiller administrasjon og konsulent og vil svare på spørsmål om planframlegget.


Sist oppdatert: 12.12.2019
Publisert: 26.11.2019