Kunngjering av vedtatt reguleringsplan for Hamneset

I medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 12-13 har kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) 15.3.2022, vedtatt følgjande reguleringsplan:

  • Detaljregulering for Hamnneset, PlanId 1263-201612

Planen er endra i tråd med KDD sitt vedtak. Hovudføremålet med planframlegget er å regulera nye naust og parkering.

Planframlegget omfattar følgjande dokument:

  1. Plankart_23.6.2022
  2. Føresegner_27.7.2022
  3. Planskildring med ROS_27.7.2022
  4. Planvedtak_15.3.2022

Om klage og medverknad:

Vedtaket kan ikkje klagast på, jf. Plan- og bygningslova § 12-13.

Reguleringsplanen fastset framtidig bruk av området og er bindande for nye tiltak, samt utviding av eksisterande tiltak, jf. pbl §12-4.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing i samband med godkjend reguleringsplan må setjast fram innan 3 år etter denne kunngjeringa, jf. pbl § 15-2 og 3.

 


Sist oppdatert: 26.08.2022
Publisert: 26.08.2022