HeimVeg, vatn, avløp og bossKommunale avgifter og eigedomsskatt

Kommunale avgifter og eigedomsskatt

Kommunale avgifter 2019 - oversyn

Avgiftsart Sum (inkludert meirverdiavgift)
Vatn  
Årsabonnement, heilårsbustad / fritidsbustad 2 356,25
Fast forbruk 2 257,50

Forbruk etter målar (pr. m3)

15,05
Leige vassmålar (mindre enn 26mm) 498,25
Leige vassmålar (26 – 50mm) 625
Tilknytingsavgift 25 000
Kloakk/avlaup  
Årsabonnement, heilårsbustad / fritidsbustad 1 715
Fast forbruk 2 477,50
Forbruk etter målt vassforbruk: (pr. m3) 16,51
Tilknytingsavgift 25 000
Slam  
Slamtømming kvart 2. år (heilårsbustad) 990
Slamtømming kvart 4. år (fritidsbustad) 495
Renovasjon  
Restavfall 140 liter kvar 2. veke m/ biodunk 4 360
Restavfall 140 liter kvar 2. veke m/ kompost 3 860
Restavfall 140 liter kvar 4. veke m/ biodunk 3 960
Restavfall 140 liter kvar 4. veke m/ kompost 3 460
Restavfall 240 liter kvar 2. veke m/ biodunk 4 760
Restavfall 240 liter kvar 2. veke m/ kompost 4 260
Renovasjon fritidsbustad / Halv avgift 2 180
Feiing  
Årsavgift feiing for ei pipe 618,75
Årsavgift feiing pr ekstra pipeløp 206,25

Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste 

Gebyrregulativ – Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste

Vatn og avlaup

Gebyrregulativ vatn og avlaup 2019

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Meland kommune

Eigedomsskatt

Eigedomsskatt (informasjon om skattetakst)

Takseringsprinsipp eigedomsskatt

Kontaktperson eigedomsskatt


Sist oppdatert: 05.11.2019
Publisert: 25.05.2018