VA-norm

Normen vert lagt til grunn når kommunen skal bygge nye anlegg sjølve, og når private byggjer ut anlegg som kommunen skal overta. 

Meland kommune sin VA-norm er utarbeidd gjennom eit interkommunalt samarbeid med fleire nabokommunar. Normen inneheld både generelle føresegner som er felles for alle kommunane samt nokre særskilte krav som berre gjeld for nokre av kommunane.

Meland kommune sin VA-norm finn du her. 


Sist oppdatert: 02.10.2018
Publisert: 15.06.2018