HeimKoronaSkular og barnehagar

Skular og barnehagar

Folkehelseinstituttet har laga ein trafikklysmodell med grønt, gult og raudt nivå som viser kva smitteverntiltak barnehagar og skular skal følgje.

Vi må framleis ha fleire tiltak for å redusere kontakt og halde avstand mellom tilsette og barn/elevar. Sjå kva som gjeld for dei ulike trinna i menyen under.

Kva tid skal barnet vere heime frå barnehage/skule?

Ikkje møt på skule eller i barnehage med nyoppstått luftvegssymptom eller sjukdomskjensle.

Har barnet fått vondt i halsen, og du er usikker på om barnet burde vere heime? Klikk her, og følg råda i flytskjemaet til Folkehelseinstituttet.

Her kan du lese meir om kva du skal gjere viss barnet har akutt luftvegsinfeksjon.

Skular

Barneskule

Ikkje møt på skule eller i barnehage med nyoppstått luftvegssymptom eller sjukdomskjensle.

Klassane kan no vere samla på skulen sin. Gymsalar og garderobar har til no vore stengd. Meir informasjon om dette og annan praktisk informasjon får du frå rektor på skulen din.

Gult nivå for skule betyr følgjande:

 • Ingen sjuke skal møte på skulen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personar (handhelsing og klemming)
 • Heile skuleklassar vert rekna som ein kohort
 • Tilsette kan veksle mellom kohortar/klassar
 • Trinnvise kohortar på SFO
 • Unngå trengsel og store samlingar
 • Eigne område i skulen sitt uteområde for ulike klasser/kohortar i pausar og friminutt

  Trykk her for å lese meir om trafikklysmodellen

Ungdomsskular

Ungdomsskularskular er no på gult tiltaksnivå.

Trykk her for å lese meir om trafikklysmodellen og sjå kva som gjeld

Høgskule og universitet

Alle universitet, høgskular og fagskular bør bruke digital undervisning der dette er mogleg.

Alle planlagte arrangement bør vere digitale, og større forelesningar og samankomstar bør unngås.

Studentar i område utan høg smitte bør få moglegheit til fysisk undervisning minst ein gang i veka når det er mogleg å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernrettleiarane.

Folkehøgskular og bibelskular skal følgje råd frå lokale helsestyresmakter.

Trykk her for å lese meir om trafikklysmodellen og sjå kva som gjeld

Vidaregåande skular

Vidaregåande skular er no på gult tiltaksnivå.

Trykk her for å lese meir om trafikklysmodellen

Kommunale barnehagar

Ikkje møt på skule eller i barnehage med nyoppstått luftvegssymptom eller sjukdomskjensle.

Vi jobbar til ei kvar tid med å tilpasse drifta til retningslinjer. For barnehagane gjeld no at kvar avdeling vert rekna som ein kohort. Kvar kohort kan samarbeide med annan avdeling.

Gult nivå for barnehage betyr følgjande:

 • Ingen sjuke skal møte i barnehagen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom tilsette (handhelsing og klemming)
 • Heile avdelingar vert rekna som ein kohort
 • Faste tilsette per kohort
 • Unngå trengsel og store samlingar
 • Halde avstand mellom ulike kohortar.
 • Dele inn uteområde for å halde avstand mellom kohortar
SFO

Det er ordinær opningstid i SFO. For nokre skular vil SFO tilbodet verte gitt ute første halve time om morgonen og siste halve time om ettermiddagen. Du vil få oppdatert informasjon frå din skule.

 • Kommunen har sett i verk tiltak for ekstra hygiene kring måltid. Alle barn må difor ha med seg mat (i matboks) og drikke (i drikkeflaske) både til skule og SFO.
 • Vi skal framleis ta vare på barna sine behov for omsorg og sørgje for at alle born opplever tryggleik, å høyre til og trivsel i skulen.
Skuleskyss

Det er ønskjeleg at vi avgrensar bruk av offentleg transport til eit minimum. Vi oppfordrar difor til at så mange som mogeleg syklar eller går til skulen. Ved bruk av skuleskyss kan søsken sitje saman, elles bør dei ha minst eitt ledig sete mellom kvarandre.

Hallar og garderobeanlegg

Trykk her for informasjon om hallar, garderobe- og idrettsanlegg

Leirskule

Informasjon om dette får du frå skulen din.

Smitteverntiltak i skulen

Skulane våre har allereie gode rutinar for smittevern, og vi har no oppdatert desse i tråd med den nye rettleiinga frå Folkehelseinstituttet:

 • Vi har ekstra fokus på reinhald – både på inne- og uteareala våre.
 • Ekstra hygiene kring måltid blir iverksett. Alle barn skal ha med mat og eigen drikkeflaske heimanfrå til skulen og SFO. Oppbevar maten i matboks.
 • Klassane blir delt i grupper av barn med faste tilsette. Det kan hende elevar vert gruppert saman med elevar og lærarar frå andre klassar
 • Trygg henting og bringing blir organisert av den einskilde skulen. Foreldre skal helst ikkje vere med inn på skulen.
 • Sjuke personar skal ikkje vere på skulen.
 • Deling av leiker og materiell som saksar, teiknesaker og liknande vert avgrensa.
 • Alle våre tilsette, samt vikarar, får opplæring i smittevern.
Smitteverntiltak i barnehage

Barnehagane våre har allereie gode rutinar for smittevern, og vi har no oppdatert desse i tråd med den nye rettleiinga frå Folkehelseinstituttet:

 • Vi har ekstra fokus på reinhald – både på inne- og uteareala våre. 
 • Ekstra hygienetiltak i kring måltid blir iverksett i den einskilde barnehagen i samsvar med Helsedirektoratet sine retningslinjer.
 • Heile avdelingar kan vere samla, og alle barn skal få eit fulltidstilbod i barnehagen. Uteområdet vil bli delt opp for å skilje gruppene frå hverandre. 
 • Trygg henting og bringing bli organisert av den einskilde barnehagen. Foreldre skal helst ikkje bli med inn i barnehagen.
 • Sjuke personar skal ikkje vere i barnehagen.
 • Deling av leiker og materiell som saksar, teiknesaker og liknande vert avgrensa.
 • Alle våre tilsette, samt vikarar, får opplæring i smittevern.

Vi skal framleis ta vare på barna sine behov for fysisk omsorg og sørgje for at alle born opplever tryggleik, å høyre til og trivsel i barnehagen. Kos og trøyst er framleis viktig for barna.

Klikk her for å lese koronainformasjon til føresette på fleire språk.  

Viss barnet ikkje kjenner seg bra i barnehagen eller på skulen

Har barnet ditt symptom på sjukdom, også milde symptom, skal de ikkje kome i barnehagen eller på skulen. Det er ekstra viktig no at barna er heime i minst eitt døgn etter at dei har blitt symptomfrie. Foreldre som har luftvegssymptom, skal ikkje følgje eller hente barn i barnehagen eller på skulen. Har foreldre eller nokon andre i husstanden fått påvist sjukdom med koronavirus, skal de heller ikkje kome i barnehagen eller på skulen.

Viss barnet blir dårleg, må de hente barnet så fort det let seg gjere.

Les meir om sjukdom i barnehagen i rettleiaren frå Folkehelseinstituttet.

Er det nokre barn det må takast spesielle omsyn til?

Barn og unge har så langt vist seg å ha svært låg risiko for alvorleg sjukdom med koronavirus. For å vere føre var kan likevel barn som har spesielle sjukdommar og diagnosar bli rådd til å unngå oppmøte i barnehage. På denne lenkja finn du ei oversikt over diagnosar der det skal takast spesielle omsyn. Ta kontakt med styrar om barnet ditt har ein av diagnosane på lista.

Har de eller barna spørsmål?

Det er trygt for barna å gå på skulen og i barnehagen. Vi skal framleis ta vare på barna sine behov for omsorg og sørgje for at alle opplever tryggleik, trivsel og å høyre til.

Meir om trafikklysmodellen kan du lese på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. Ta kontakt med barnehagen eller skulen din om du har spørsmål.

Trykk her for å lese meir om trafikklysmodellen

I denne filmen forklarer Folkehelseinstituttet kvifor det er forsvarleg å sende barna i barnehagen. 

Treng du nokon å snakke med?

Synes du og/eller barna dine at kvardagen er vanskeleg og har behov for å snakke med nokon? 

Det finst mange hjelpetelefonar, som særleg rettar seg mot barn og unge:

Trykk her for å gå til lista vår over hjelpetelefonar for alle.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU) har ope kvar onsdag i Knarvik (bygget til legevakta) frå klokka 15.30 til klokka 18.00, og på Frekhaug kvar tysdag frå klokka 15.00 til klokka 18.00 Vi ynskjer at du bestiller time på sms/tlf i forkant, men det er og mulig med drop-in. Hald avstand og ikkje gå inn i lokala før klokka 15.30. Om du kjem på drop- in, må du ikkje ha forkjølelsessymptom. HFU vil tilby tenester som vanlig, men med noko redusert tilbod grunna smitteførebyggande tiltak. Vi kan også gje råd på telefon.

Timebestilling kan du gjere på telefon: 916 49 408

Helsestasjon for ungdom (HFU) er eit tilbod til ungdom mellom 13 og 23 år. Tilbodet er gratis, og du treng ikkje bestille time. På helsestasjon for ungdom treff du helsesjukepleiar og lege (tilbod om lege gjeld kun i Knarvik). Dei tilsette har teieplikt.

Kva kan du få hjelp til?
 • Rettleiing og hjelp til alt som handlar om prevensjon
 • Spørsmål i samband med seksualitet
 • Snakke om ting som er vanskeleg, anten det er fysisk eller psykisk helse
 • Eteforstyrringar
 • Problem i forhold til rus
 • Rettleiing i samband med graviditet
 • Vanskar heime, på skulen, eller med vener
 • Opplevingar kring vald, overgrep og mobbing
 • Du kan ta klamydiatest og graviditetstest her
 • Ved behov for anna hjelp kan vi henvise deg vidare til andre som kan hjelpe deg

Opningstider:

 • Knarvik: onsdagar klokka 15.30 - 18.30
 • Frekhaug: tysdagar klokka 15.00 - 18.00

Kvar heldt vi til?

 • Frekhaug: Havnevegen 41, 5918 Frekhaug. (Kommunehuset på Frekhaug, inngang mot Rema 1000).
 • Knarvik: Kvassnesvegen 48, 5914 Isdalstø. (Vi held til i same bygg som Nordhordland legevakt, inngong på baksida av bygget. Sjå kart under).

Betaling for SFO- og barnehageplass

Du skal ikkje betale for SFO og barnehage dersom det ordinære tilbodet er stengt. Du skal heller ikkje betale om du har ein samfunnskritisk jobb og nyttar deg av det ekstraordinære tilbodet i denne perioden.

Dette gjeld både for private og kommunale skular og barnehagar.

Har du utfordringar med å få betalt? Du kan logge på «min side» via heimesida vår www.alver.kommune.no og søkje om betalingsutsetting. Det vert automatisk innvilga 14 dagar betalingsutsetting når du søkjer via denne sida.

Du kan også kontakte oss på faktura.privat@alver.kommune.no.

No som barnehagane har opna igjen skal foreldre betale frå den dagen dei igjen fekk tilbod om plass.

Har du fått fall i inntekt som følgje av permittering? Då kan du søkje om redusert pris på barnehageplassen.

Oppseiing av SFO-plass

Lindås, Meland og Radøy sine vedtekter gjeld framleis med unntak av eitt punkt: Vi har samordna punkta om oppseiingstid, slik at det vert likt for alle.

Endringa gjer at det no er ein månads oppseiingstid på SFO-plass i Alver kommune. 

Trykk her for å lese meir om SFO og korleis du skal gå fram for å seie opp plassen din.

Informasjonsskriv til føresette

Trykk på lenkjene for å lese:

Informasjonsskriv til føresette i barnehage 31. august.

Informasjonsskriv til føresette i barnehage 12. august.

Informasjonsskriv til føresette i skulen 12. august.

Informasjon til føresette i kommunale barnehagar juli 2020.

Informasjon til føresette i barnehage 30. juni 2020.

Informasjonsskriv til føresette i barnehage og skule 29. mai 2020.

Informasjonsskriv til føresette i skulen 8. mai 2020.

Informasjonsskriv til føresette i skulen 22. april 2020.

Informasjonsskriv til føresette i barnehage 16. april 2020.

Informasjonsskriv til føresette 8. april 2020.

Informasjonsskriv til føresette 25. mars 2020.

Informasjonsskriv til føresette 20. mars 2020.

Informasjonsskriv til føresette 13. mars 2020.

Informasjonsskriv til føresette 2. mars 2020.


Sist oppdatert: 19.01.2021
Publisert: 09.11.2020