Kulturpris og frivilligpris

Kulturprisen skal gå til einskildperson, lag eller organisasjon som har gjort ein særskilt innsats innan kultur, idrett/friluftsliv eller frivilligheit over lang tid, til beste for innbyggjarane i Alver kommune.

Frivilligprisen kan delast ut til einskildpersonar eller lag/organisasjonar som har gjort ein særskilt frivillig innsats og engasjement innan kultur, idrett/friluftsliv, humanitært- eller helserealtertarbeid, til beste for innbyggjarane i Alver kommune.

Frist for å senda inn forslag på kandidatar er 1. november for begge prisane. 

Retningsliner for ordningane


Sist oppdatert: 06.05.2022
Publisert: 06.05.2022