Kommunale avgifter

Betale rekning frå Alver kommune?

Kva bankkonto skal du betale til?

Alle rekningar frå Alver kommune (ikkje skattekrav) skal betalast til bankkonto: 3207.29.30567 som også er oppgitt på rekninga. Du må oppgje aktuelt KID-nummer for å sikre rask og korrekt handsaming av innbetalinga di. 

Ved betaling frå utanlandsk bank må du bruke fylgjande bankadressekodar for å identifisere mottakar sin bank i Norge:

 • IBAN-KODE: NO36 3207 2930 567  
 • SWIFT/BIC-adresse: SPRONO22 

Kvar finn du fakturaen din?

Privatpersonar:

Vi nytter følgjande kanalar for utsendelse, i prioritert rekkefølgje:

 1. avtalegiro
 2. eFaktura
 3. Vipps
 4. digital postkasse
 5. e-post
 6. papirfaktura


Ønskjer du å endre kvar du mottek faktura?

Då kan du sjekke innstillingane i nettbanken din.

eFaktura

 • Sjekk dine aktive betalingsavtalar og innstillingar i nettbanken din
 • Ver merksam på “Ja-takk til alle”
 • “Ja-takk til alle” kan vere sett opp ulikt i bankane – sjekk banken din
 • Har du betalt rekningar for andre kan du ha oppretta betalingsavtale for andre.

Trykk her for å lese meir om eFaktura.

Vipps

Sjekk innstillingane i Vipps-appen.

Les og:

Digital postkasse

Sjekk innstillingar i den digitale postkassen

For næring/verksemder

Faktura blir som standard sendt i denne rekkefølgje:

 1. EHF
 2. e-post
 3. papirfaktura

For å få faktura på EHF må økonomisystemet ditt vere oppdatert for å få tilsendt faktura på EHF, og du må melde verksemda inn i Elma og Aksesspunkt.

Trykk her for å lese meir om Elma og Aksesspunkt

Har du spørsmål om innbetaling av faktura?

Ta kontakt med rekneskapsavdelinga vår

Har du spørsmål om innhaldet i fakturaen?

Ta kontakt med fagavdelinga du har kjøpt tenesta hos.

 • Spørsmål om vatn-, avløp- og slamgebyr: Ring innbyggjarservice
  på 56 37 50 00 og be om å få snakke med VA-avdelinga
 • Spørsmål om feiegebyr: Ring innbyggjarservice på 56 37 50 00 og be om å få snakke med feiarane
 • Spørsmål om barnehagefaktura: Ta kontakt med barnehagen til barnet ditt
 • Spørsmål om skulefritidsordning: Ta kontakt med skulen til barnet ditt
 • Spørsmål om praktisk bistand: Ring innbyggjarservice på 56 37 50 00 og be om å få snakke med forvaltningskontoret
 • Spørsmål om faktura eller gebyr for andre tenester: Kontakt Alver kommune, innbyggjarservice telefon 56 37 50 00
Når kjem faktura på kommunale avgifter?
 • Dei kommunale avgiftene blir delt på tre terminar. Det betyr at du får tre rekningar frå kommunen i året. Rekningane kjem i februar, juni og oktober.


  Du som innbyggjar kan velgje om du vil ha faktura 1, 3 eller 12 gonger året, for dei kommunale gebyra (vatn, avløp, feiing og tilsynsgebyr)

  Ønskjer du endring, finn du skjema under, eller ta kontakt på telefon: 
  56 37 50 00

  Trykk her for å endre intervall for faktura

 • Alle med bueiningar (hus, leilegheiter og hytter) i kommunen må betale, uansett storleik og bruk. Definisjonen på ei bueining er: Minst eitt rom, eigen wc og separat inngang - anten direkte eller via inngang/korridor.
 • Alle får eit abonnementsgebyr på vatn og avløp. Dette er inkludert i prisane under.
 • Alver kommune har ingen eigedomsskatt på private eigedomar.
Kva kostar det?
 • Offentleg vatn:
  • Bustad under 90 kvadratmeter: 4.249 kroner i året, (1.190 kroner fast + 3.059 kroner stipulert)
  • Bustad over 90 kvadratmeter: 7.308 kroner i året, (1.190 kroner fast + 6.118 kroner stipulert)
 • Offentleg avløp:
  • Bustad under 90 kvadratmeter: 3.428 kroner i året, (840 kroner fast + 2.588 kroner stipulert)
  • Bustad over 90 kvadratmeter: 6.016 kroner i året, (840 kroner fast + 5.176 kroner stipulert)

Dette gjeld for alle husvære.

Satsen per kubikk er 30,59 kroner for vatn og 25,88 kroner for avløp.

 • Feiing og tilsyn:
  • 436 kroner i året
  • Ekstra pipe: 140,80 kroner i året
 • Slamtømming:
  • Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap (NGIR) har overtatt ansvaret for slamtømming. Rekninga for slamtømming kjem ilag med renovasjonsavgifta, og blir delt på to fakturaer i året - ein med betalingsfrist i april og ein i oktober.
Har du vanskar med å betale kommunale rekningar? 

Hovudregelen er at kommunale krav skal betalast innan forfallsdato.

Betaler du ikkje ved forfall, må du betale forseinkingsrenter og gebyr. Om du framleis lar vera å betale pliktar kommunen å krevje betaling med tvang. Då kan kommunen til dømes trekkje deg i lønn eller andre ytingar. Dette kallast utleggstrekk. Kommunen kan også ta pant i eigedelane dine. Dette kallast utleggspant. Både utleggstrekk og utleggspant gjer at du får betalingsanmerking. For kommunale avgifter og renovasjonsavgifter har vi i tillegg legalpant i eigedom som vil bli vurdert tvangsselt.

Har du problem med å betale i tide, er det viktig at du søkjer hjelp så tidleg som mogeleg.

Betalingsavtale for kommunal faktura

Du kan søkje om betalingsutsetjing i 14 dagar for alle typar krav/fakturaer. Dette gjer du enkelt på mi side på kommunen si heimeside. For deg som ikkje kan betale faktura til forfall, kan du søkje om betalingsavtale. Dette må gjerast skriftleg. Ein betalingsavtale kan vera avtale om betalingsutsetjing og/eller avdrag. Sjølv om du har søkt om betalingsavtale, vil du motta purring/betalingsvarsel fire veker etter forfall. Det er ikkje mogeleg å søkje om betalingsutsetjing for faktura som gjeldt kommunale gebyr og faktura frå NGIR. Det er mellom anna mogleg å søkje om betalingsavtale for:

 • Barnehage
 • SFO
 • Husleige
 • Byggesaksgebyr
 • Kulturskuleplass
 • Heimetenester

Vilkår for å få betalingsavtale

Det er strenge vilkår for å få ein betalingsavtale. Alle vilkåra må vere oppfylt:

 • Du kan ikkje ha uteståande på ubetalte og forfalte kommunal gebyr.
 • Du har ikkje evne til å betale på vanleg måte.
 • Du må komme med eit forslag til nedbetalingsplan.
 • Forslag til betalingsavtale må være det beste du kan komme med.
 • Forslaget må gje raskare nedbetaling enn ved tvangsinnfordring, som utleggstrekk, utleggspant og tvangssal av eigedom.

Slik søkjer du om betalingsavtale – kommunale krav.

 • Søknadsskjema må fyllast ut
 • Skriftleg søknad må sendast per post.
 • Søkjer du elektronisk må du leggje ved alle nødvendige vedlegg digitalt.
 • Alle inntekter og utgifter må dokumenterast.
 • Som vedlegg godtar vi foto av papirdokument tatt med mobiltelefon/kamera eller skjermfoto frå datamaskin.

Send søknad med vedlegg til innfordring@alver.kommune.no

Kan du ikkje sende inn alle vedlegg elektronisk, må du sende søknadsskjema på papir. Ver obs på at det då kan ta lengre tid før du får svar på søknaden din.
Dersom det ikkje er mogeleg å leggje til vedlegga elektronisk, må vedlegga ettersendast til kommunen:

 • Alver kommune
  Postboks 4
  5906 Frekhaug

Merk vedlegga "Søknad om betalingsavtale". Hugs å føre på namn og personnummer.

Kontakt vår innbyggjarservice, tlf. 56 37 50 00 dersom du treng hjelp til å fylle ut søknaden eller har bruk for papirskjema.

Treng du hjelp?

Har du stor gjeld til andre kreditorar i tillegg til kommunen? Då kan du søkje om gjeldsordning. Det er Namsmannen som kan veilede deg og vurdere om du fyller vilkåra for gjeldsordning.

NAV tilbyr også økonomisk rådgiving og gjeldsrådgjeving.

Trykk her for å lese meir om NAV Alver sine tilbod 

Slik søker du om betalingsavtale – verksemder /upersonlege rettssubjekt

Aksjeselskap, Norsk avdeling av utanlandske føretak (NUF), verdipapirfond og banker, ideelle organisasjonar er upersonlege rettssubjekt.

For å søkje betalingsavtale må du sende ein skriftleg søknad. Søknaden må innehalde eit konkret forslag til avtale/avdragsordning/utsetjing. Vidare må årsaka til manglande betalingsevne framkomme. Vi tek berre omsyn til dokumenterte opplysningar når vi handsamar søknaden.

Verksemda må leggje ved desse dokumenta:

 • Utskrift av siste årsrekneskap.
 • Likviditetsbudsjett for den aktuelle søknadsperioden.

Oversikt på selskapets eigedelar og gjeld.

Send søknaden til

Alver kommune, V/ løn og rekneskap 
Postboks 4
5906 FREKHAUG.

Telefon: 56 37 50 00

E-post: innfordring@alver.kommune.no

Du kan og levere søknaden hjå eit av våre kontor for innbyggjarservice

Har dine kommunale fakturaer gått vidare til inkasso?

Betalar du ikkje det du skylder innan betalingsfristen, blir kravet sendt til inkasso. 

Slik betalar du inkassokrav:

Du vil kun motta kun eit betalingsvarsel frå kommunen per ubetalt rekning. Vert purring framleis ikkje betalt vert kravet sendt til inkasso. Då må du betale omkostningar og forseinkingsrenter i tillegg til hovudkravet. Går kravet vidare til rettsleg inndriving vil ytterlegare kostnader påløpe.

 • Betal til kontonummer: 3201.05.89435.
 • Har du ikkje KID-nummer, må du skrive kva saksnummer betalinga gjeldt i meldingsfeltet.


Dersom du ikkje kan betale:

Du kan laste ned søknad frå kommunens nettside og søkje om betalingsavtale. Det er strenge vilkår for å få ein betalingsavtale. Sjå betalingsvanskar kommunale faktura for å vurdere om du oppfyller vilkåra for å få ein betalingsavtale.

Dersom du ikkje betalar:

Dersom du ikkje betaler frivillig, vil vi starte tvangsinnfordring. Meiner du at kravet er feil  sender vi saka til handsaming i forliksrådet.

Dersom kravet ikkje er bestridt sender vi begjæring om utlegg til namsmannen. Dette kan føre til:

 • utleggstrekk i lønn/trygd
 • pant i bil
 • pant i bustad

Andre tiltak som vert iverksett parallelt med tvangsinnfordringa kan vere:

 • Oppseiing av SFO plass ved manglande betaling
 • Utkasting frå bustad ved manglande betaling av husleige
 • Tvangssal av bustad ved manglande betaling av kommunale avgifter og renovasjon

Klage

Har du mottatt eit inkassovarsel eller ei betalingsoppfordring som du er ueinig i, må du sende ei skriftleg klage på kravet.

Gjeldsrådgjeving

Dersom du har rekningar som du ikkje klarar å betale, og fleire av rekningane dine har gått til inkasso, har du kanskje eit gjeldsproblem. 
NAV hjelper deg gjerne med råd om privatøkonomi.
Ta kontakt med NAV Alver for samtale med rådgjevar på telefon 458 39 243. Open frå klokka 10-15, måndag - fredag.

Vi tilrår å sende inn søknad om økonomisk råd og rettleiing slik at vi får informasjon om din situasjon og vi dermed kan lettare finne råda som passar deg.

Trykk her for meir om ordninga og søknadsskjema.

Rådgjevar kan hjelpe deg med mellom anna:

 • Råd og tips kring din økonomiske situasjon, hjelp til å få oversikt.
 • Råd knytt til dine gjeldspostar.
 • Forhandlingar med dine kreditorar.
 • Tilvising til andre instansar som kan gje deg hjelpa du treng.
Gebyr- og betalingssatsar

Trykk her for gebyr- og betalingssatsar for Alver kommune - 2024

Trykk her for gebyr- og betalingssatsar for Alver kommune - 2023

Vil du endre intervall for faktura på kommunale gebyr?

Du som innbyggjar kan velgje om du vil ha faktura 1, 3 eller 12 gonger året, for dei kommunale gebyra (vatn, avløp, feiing og tilsynsgebyr)

Ønskjer du endring, finn du skjema under, eller ta kontakt på telefon: 56 37 50 00

Trykk her for å endre termin på faktura frå kommunen.

Om du ikkje ønskjer ei endring treng du ikkje føreta deg noko.

Endringar vil bli lagt inn fortløpande og etter kvart som Alver kommune mottek endringsskjema. Endringa vil gjelda frå neste terminperiode.


Sist oppdatert: 11.08.2023
Publisert: 02.11.2020