Skuleskyss

Rett til skuleskyss

Elevar i 2. - 10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skulen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Den einskilde skule ordnar med skuleskyss for dei som har rett på det.

Farleg skuleveg

Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda (§ 7-1 i opplæringslova). Det finnast kommunale vedtak på strekningar som gir rett til fri skuleskyss grunna farleg veg.

Søknad om skuleskyss sendast:
Meland kommune
ved skulefagleg seniorrådgjevar 
Postboks 79
5918 Frekhaug


Sist oppdatert: 28.11.2018
Publisert: 13.06.2018