Solarium

Krav

 • Forskrift om bruk av stråling (strålevernforskriften)
  • § 13. Meldeplikt: «Virksomheter som selger, anskaffer, leier ut eller bruker solarier for kosmetisk formål, skal gi melding til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Meldingen skal blant annet inneholde en beskrivelse av system for alderskontroll, jf. § 37.»
  • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA): 
   «Virksomheten skal være registrert i EMS og at hvert enkelt solarium meldes i EMS». «Den som tilbyr solarier skal melde dette til DSA. Er solariene utplassert av en annen virksomhet, og denne virksomheten har tatt på seg ansvar for alt med solariene, kan denne virksomheten melde solariene. Men det er virksomheten der solariene fysisk er plassert som er ansvarlig for at melding sendes til DSA».
   DSA: Meldeplikt for virksomheter og solarier

 • Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v
  • § 5. Krav til virksomhetens lokaler og melding eller godkjenning av disse: «Lokaler som skal benyttes til frisør- og hudpleievirksomhet skal tilfredsstille kravene i første og annet ledd og meldes til kommunen før de tas i bruk.»

Tilsyn

 • Strålevernforskrift; § 60. Tilsyn
  Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets tilsynsmyndighet for solarier, herunder myndighet til å treffe nødvendige enkeltvedtak, delegeres til kommunene, jf. lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern § 18.
 • Forskrift om hygienekrav….; § 8.Tilsyn og virkemidler
  Kommunen fører tilsyn med at forskriften overholdes.

Kva kostar det?

Kommunal teneste som er gratis for kommunale og private aktørar.

Meldeskjema for solarieverksemder

Meldeskjema for solarieverksemder

Kontakt

Hovudsida Miljøretta helsevern

Trykk her for å komme til hovudsida til Miljøretta helsevern


Sist oppdatert: 16.09.2020
Publisert: 15.11.2019