HeimKultur og aktivitetBetalingssatsar for kommunale bygg og anlegg

Betalingssatsar for kommunale bygg og anlegg

Idrettshallar

Prisane nedanfor er timesprisar for lag og organisasjonar og privatpersonar dersom ikkje anna er nemnd. For større, langvarige arrangement og for kommersielle aktørar gjeld eigne prisar. Ta kontakt på booking@alver.kommune.no for prisførespurnad.

Lindåshallen

  Lag/org og private i Alver Born/unge 0-19 år i Alver Utanfor Alver 
Heile idrettshallen per time  200  0 400
2/3 idrettshall per time  150  0 300
1/3 idrettshall per time  100  0 200

Knarvik arena

  Lag/org og private i Alver Born/unge 0-19 år i Alver Utanfor Alver 
Heile idrettshallen per time  200  0 400
2/3 idrettshall per time  150  0 300
1/3 idrettshall per time  100  0 200
Hjarterommet 200 0 400

Nordhordlandshallen 

  Lag/org og private i Alver Born/unge 0-19 år i Alver Utanfor Alver 
Heile fotballhallen per time 300 0 600
2/3 fotballhall per time 200 0 300
1/3 fotballhall per time 100 0 200
Heile fleirbrukshallen per time 200  400 
2/3 fleirbrukshall per time 150  300 
1/3 fleirbrukshall per time 100 0 200
Kantina 200 0 400

Radøyhallen

  Lag/org og private i Alver Born/unge 0-19 år i Alver Utanfor Alver 
Heile idrettshallen per time  200  0 400
1/2 idrettshall per time  150  0 300
1/4 idrettshall per time  100  0 200

Storstova Leiknes 

  Lag/org og private i Alver Born/unge 0-19 år i Alver Utanfor Alver 
Heile idrettshallen per time 100  0 200
1/2 idrettshall per time 50  0 100


Sæbø skule - idrettshall

  Lag/org og private i Alver Born/unge 0-19 år i Alver Utanfor Alver 
Heile idrettshallen per time 100  0 200
1/2 idrettshall per time 50

 0

100

Svømmehallar

Radøyhallen 

  Vaksne  Born (0-19 år)
Einskildbillett 25-metersbasseng  100 50
Einskildbillett terapibasseng 100 50
Klippekort 20 klipp 25-metersbasseng 200 (vaksne 2 klipp, born 1 klipp)
Klippekort 10 klipp 25-metersbasseng 100 (vaksne 2 klipp, born 1 klipp)
Klippekort terapibasseng 200

 

  Lag/org og private i Alver Born/unge 0-19 år i Alver Utanfor Alver 
Leige 25-meters basseng per time* 300  0 600
Leige terapibasseng per time* 250  0 500
Badevakt/tilsynsvakt per time 450 450 450

*For symjebasseng har ein plikt til å ha personar med godkjent livredningskurs til stades til ei kvar tid.

Klatreanlegg

I klatreanlegga er det krav om brattkort eller organisert oppsyn. 

Knarvik arena

  Lag/org og private i Alver Born og unge 0-19 år i Alver  Utanfrå Alver 
Klatrehall per time 200 0 400

 

  Vaksne Born 0-19
Klatrehall einskildbillett 100 0
Klatrehall månadskort 300 0
Klatrehall årskort 3000 0
Buldrerom einskildbillett 0 0

Lindåshallen

  Lag/org og private i Alver Born og unge 0-19 år i Alver Utanfrå Alver
Klatrevegg 100 0 200

 

  Vaksne Born
Klatrevegg enkeltbillett 100 0

 

Trimsalar og styrkerom

  Lag/org og private i Alver Born og unge 0-19 år i Alver Utanfrå Alver
Trimsalar 100 200 0
Styrkerom* 100 200 0

*I styrkerom er det krav om instruktør ved deltakarar under 18 år.

Kulturbygg

Ungdomsklubbane

Alver kommune har ungdomsklubbar på Frekhaug, Manger, Alversund og Lindås. Lokala til ungdomsklubbane vert berre leigd ut etter avtale med ungdomsklubbane. Leige er gratis, men det vert fakturert 450 kroner timen for obligatorisk klargjering og etterarbeid. Ta kontakt med katarina.birkeland@alver.kommune.no for førespurnad om leige.

Tingstova og gamle prestegarden på Manger

  Lag og organisasjonar i Alver  Private
Per time 0 200
Ein heil dag 0 1500
Laurdag-søndag 0 2000

Leige av tingstova/prestegarden til vigselsseremoni er gratis.

Kinosalen Manger

Ta kontakt på booking@alver.kommune.no for førespurnad om leige.

Meieriet Frekhaug

  Lag og organisasjonar  Del av program/ samarbeid Andre private
Sal  200 per time 1500 per arr. 4000 per arr
Kjøkken  200 per time
Utvida teknisk utstyr* - 1000 2000
Bistand rigg/teknikk, time/dag** 450/1500 450/1500 500/3000
Teknikar, arrangement*** Avtalast direkte med godkjend teknikar Avtalast direkte med godkjend teknikar Avtalast direkte med godkjend teknikar
Øving utan bruk av teknisk utstyr 100 per time - 200 per time
Innspeling per dag inkl. bruk av teknisk utstyr 1000 - 3000

*Miksepult og backline (monitorar, song-/instrumentmikrofonar, bass- og gitarforsterkarar, trommesett, elpiano, mv.).

**Gjeld bistand/klargjering o.l. frå husteknikar.  Dersom ein ynskjer å bruke ekstern profesjonell teknikar som ikkje er godkjend av Alver kommune må dette eventuelt godkjennast av husteknikar.

***Dersom du treng teknikar til gjennomføring av arrangement med utvida teknisk utstyr, kan du be om kontaktinfo til godkjende teknikarar eller avtale gjennomgang/opplæring.

Alle brukarar av Meieriet må ha grunnopplæring før første gongs bruk.

Øvingsdagar i forkant av arrangement: to dagar til 50 % av prisen. Fleire prøvedagar enn dette etter særskilt avtale.

Kommunale tenester betaler for bruk av Meieriet som lag og organisasjonar, med unntak for politiske møte. 

Meieriet Frekhaug er særskild bygd for ålmenn kulturell verksemd, og kan ikkje nyttast som selskapslokale eller til faste undervisningsformål.

For spørsmål om og booking av Meieriet på Frekhaug, ta kontakt med booking@alver.kommune.no.   

Administrative bygg, sjukeheimar og seniorsenter

  Lag/org og private i Alver Born og unge 0-19 år i Alver Utanfrå Alver
Møterom, kantine o.l. per time 200 0 400
Kantine rådhus per arr. 2000 0 3000
Seniorsenter per time* 200 0 400
Seniorsenter per arr.* 2000 0 3000

*Eigen avtale gjeld for Meland eldresenter fram til 31.12.2020.

Overnatting

       
Fleirbrukshall 3000 0 5000
Skular klasserom* - 0 -
Skular gymsal/fellesrom 3000 0 3000

*Overnatting i klasserom er berre for skulen sine eigne elevar.

Arbeid som følgje av brot på reglement

Ekstra arbeid på grunn av brot på reglement vert fakturert med 750 kroner per time. 

Kontakt


Sist oppdatert: 17.11.2020
Publisert: 31.08.2020